เมื่อเจ้าของติดโควิด ใครจะดูแลสัตว์ของเรา?

สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย The Veterinary Practitioner Association of Thailand (VPAT) ได้จัดทำข้อควรปฏิบัติกับสัตว์เลี้ยง หากเจ้าของติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 เพื่อเป็นแนวทางในการช่วยดูแลสัตว์เลี้ยงหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นมา จะได้มีแผนรับมือ โดยมีรายละเอียดที่น่าสนใจ ดังนี้

กรณีที่ท่านเป็นเจ้าของคนเดียว และจำเป็นต้องนำสัตว์เลี้ยงไปฝากที่สถานพยาบาลสัตว์

1. ให้ผู้ป่วยโควิด-19 หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์เลี้ยง เช่นลูบหัว กอดหรือจูบตัวสัตว์ เพื่อลดการปนเปื้อนของเชื้อไปยังสัตว์เลี้ยง

2. ให้โทรติดต่อสถานพยาบาลสัตว์ที่สามารถรับฝากดูแลสัตว์เลี้ยงได้ในกรณีที่ท่านต้องเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล สถานพยาบาลสัตว์ที่พร้อมรับฝากสัตว์เลี้ยงในกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้จะส่งเจ้าหน้าที่พร้อมชุดอุปกรณ์ป้องกันมารับตัวสัตว์เลี้ยงไปที่สถานพยาบาลสัตว์ โดยผู้ป่วย
ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางไปที่สถานพยาบาลสัตว์ด้วยตนเอง

3. ผู้ป่วยสามารถให้เพื่อน หรือญาติที่มิได้ป่วยด้วยโรคโควิด-19 นำสัตว์เลี้ยงไปสถานพยาบาสสัตว์แทนได้ โดยให้ผู้ที่นำสัตว์เลี้ยงไปสถานพยาบาลสัตว์สวมเครื่องป้องกันที่เหมาะสม ได้แก่ ถุงมือและหน้ากากอนามัย และแจ้งให้สถานพยาบาลสัตว์รับทราบก่อนล่วงหน้า

กรณีที่ท่านมีสมาชิกในบ้านท่านอื่นๆ ที่มิได้ป่วยด้วยโรคโควิด-19

1. ให้ผู้ป่วยโควิด-19 หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์เลี้ยง เพื่อลดการปนเปื้อนของเชื้อไปยังสัตว์เลี้ยง

2. ห้ามทำความสะอาดสัตว์เลี้ยง ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ หรือแอลกอฮอล์ หากมีความประสงค์จะทำความสะอาดตัวสัตว์ ให้อาบน้ำด้วยแชมพูสำหรับสัตว์ปกติ

3. ให้สมาชิกในครอบครัวท่านอื่นๆ เป็นผู้ดูแลสัตว์เลี้ยงแทน แต่ยังคงให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสแบบใกล้ชิด เช่นการการจูบสัตว์ การลูบหัว การเลียมือหรืออวัยวะในร่างกาย หรือ การนำสัตว์เลี้ยงนอนในห้องนอนเดียวกับผู้เลี้ยงเป็นเวลา 14 วัน

4. ผู้ดูแลสัตว์เลี้ยงที่สัมผัสกับผู้ป่วยควรสวมเครื่องป้องกัน ได้แก่ ถุงมือและหน้ากากอนามัย และทำการล้างมือทุกครั้งหลังจากสัมผัสสัตว์เลี้ยง

5. หากสัตว์เลี้ยงมีอาการป่วยแบบไม่รุนแรง ให้โทรหาสัตวแพทย์เพื่อขอคำปรึกษาในการดูแลเบื้องต้น

6. หากสัตว์เลี้ยงมีอาการป่วยแบบรุนแรง ให้โทรแจ้งสัตวแพทย์ล่วงหน้า และให้สมาชิกในครอบครัวที่มิได้ป่วยด้วยโรคโควิด-19 เป็นผู้พาสัตว์เลี้ยงไปยังสถานพยาบาลสัตว์

วิธีดูแลสัตว์เลี้ยง เลี่ยงติดโควิด-19

กรณีเมื่อท่านอยู่ในกลุ่มความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อโควิด-19 และจำเป็นต้องกักตัว 14 วัน

1. ท่านสามารถดูแลสัตว์เลี้ยงของท่านได้ตามปกติ แต่หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์เลี้ยงอย่างใกล้ชิด เช่น การจูบสัตว์ การลูบหัว การเลียมือหรืออวัยวะในร่างกาย หรือ การนำสัตว์เลี้ยงนอนในห้องนอนเดียวกับผู้เลี้ยง และสวมเครื่องมือป้องกันเมื่อสัมผัสสัตว์ เพื่อลดการปนเปื้อนของเชื้อไปยังสัตว์เลี้ยง

2. หากมีสมาชิกท่านอื่นในครอบครัว ให้สมาชิกท่านอื่นๆ เป็นผู้ดูแลสัตว์เลี้ยงแทน แต่ยังคงให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสแบบใกล้ชิด ควรสวมเครื่องป้องกันเมื่อสัมผัสสัตว์ และทำการล้างมือทุกครั้งหลังจากสัมผัสสัตว์เลี้ยง และให้รักษาระยะห่างจากผู้ที่มีความเสี่ยงสูงอย่างเคร่งครัด

3. หากสัตว์เลี้ยงมีอาการป่วยแบบไม่รุนแรง ให้โทรหาสัตวแพทย์เพื่อขอคำปรึกษาในการดูแลเบื้องต้น

4. หากสัตว์เลี้ยงมีอาการป่วยแบบรุนแรง ให้โทรแจ้งสัตวแพทย์ล่วงหน้า และให้สมาชิกในครอบครัวที่มีได้ป่วยด้วยโรคโควิด-19 เป็นผู้พาสัตว์เลี้ยงไปโรงพยาบาล

5. ในกรณีที่ท่านพักอาศัยอยู่เพียงลำพัง ให้โทรติดต่อโรงพยาบาลสัตว์ที่สามารถรับฝากดูแลสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง โรงพยาบาลสัตว์ที่พร้อมรับฝากสัตว์เลี้ยงในกลุ่มนี้จะส่งเจ้าหน้าที่พร้อมชุดอุปกรณ์ป้องกันมารับตัวสัตว์เลี้ยงไปที่โรงพยาบาลสัตว์

ควบคุมการระบาดของโควิด-19 ด้วยองค์ความรู้แบบบูรณาการ – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *